WOLONTARIAT


Wolontariat w świetle prawa


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana w Dz. U. nr. 96 poz. 873, a przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. nr 96 poz. 874.

Poza ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kwestie dotyczące wolontariatu regulują następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 Nr 64, poz. 414 ze zm.);
- ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991roku (Dz.U. Nr 91, poz.408);
- rozporządzenie MPiPS z dnia 13 stycznia 1999 roku w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
- rozporządzenie MPiPS ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 września 2002 w sprawie zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo - wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców (Dz.U. nr 80, poz. 900);
- rozporządzenie MPIPS z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej;
- rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 46).

Clock

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek Nieczynne
Wtorek - Piatek 11:00 - 19:00
Sobota 10:00 - 19:00
Niedziela 10:00 - 19:00
Cennik

CENNIK

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem Akademii:

bez ograniczeń czasowych 15 zł
z animatorem
400 zł / do 10 uczestników
+ 20 zł / za dodatkowego uczestnika
bez animatorem
200 zł / do 15 uczestników
ZAPYTAJ O RABAT !
czynne od wtorku do niedzieli:
każda rozpoczęta godzina 25 zł
od 50 zł / osoba
od 15 zł / osoba
dopłata za dodatkowe atrakcje

Znajdź nas!